top of page
Signing a Contract

דונם שמאות

ניתן לקבל שירות יעיל, מקצועי ומהיר בנושאים הבאים:
שמאות מקרקעין – הערכת שווי דירות מגורים, נכסים מסחריים, מגרשים וכדומה.


היטל השבחה – בדיקת שומת היטל השבחה, הפחתת היטל השבחה, הגשת בקשה למינוי שמאי מכריע והגשת שומה.


מיסוי מקרקעין – הפחתת מס רכישה ומס שבח, הגשת השגות ושומות נגדיות, מו"מ להפחתת מיסוי מקרקעין.


כלכלת נדל"ן - בדיקת אפשרויות בניה, חוות דעת כדאיות כלכלית לביצוע עסקת בניה (עסקת מכר חלקה, בניה עצמית, קבוצות רכישה, כדאיות תמ"א 38, עסקאות קומבינציה).

bottom of page